dijous, 29 de novembre de 2007

Fem VIQUIPÈDIA!?

NOM DE L’ACTIVITAT: Girona romana

NIVELL: 1r.Batxillerat – Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

ASSIGNATURA: Llatí- Crèdit II

LLENGUA: Català

TASCA: Visita a les principals restes romanes de la ciutat de Girona, triar-ne una i, en parelles, fer:
- Breu història de les construccions romanes (context)
- Descripció de les principals restes arqueològiques de la nostra ciutat
- Seguiment fotogràfic de l’itinerari
- Ubicació en un plànol actual de la ciutat les construccions escollides
- Elaboració d’un PowerPoint que presentarem a classe i penjarem després al bloc

DURADA: Un total de 4 hores que repartim de la següent manera:
- Treball previ a classe del marc teòric: principals edificis romans, característiques, funció...= 2 hores.
- Itinerari guiat per la ciutat (segurament a la nit) = 2 hores.
- Elaboració del text i PowerPoint a l’aula d’informàtica de l’IES = 2 hores.

RECURSOS: Bibliografia bàsica que tenim a la biblioteca, internet, càmera fotogràfica del centre i barret per si fa molt de sol.

ACTUACIÓ: Penjarem el treball al bloc i a la Viquipèdia perquè tothom els pugui consultar, ampliar i editar.

AVALUACIÓ: Es valorarà amb un 20% de la nota de la part de cultura i civilització de l’examen del crèdit II.

dilluns, 19 de novembre de 2007

Podcast en llatí

NOM DE L’ACTIVITAT: Parlem en llatí

NIVELL: Primer curs de Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

LLENGUA: Llatí / català / castellà

OBJECTIUS: Aprendre a pronunciar correctament en llatí i reconèixer en la nostra llengua romànica la pervivència de la fonètica de la nostra llengua mare.

TASCA: A partir de la lectura d’un poema en llatí [p. ex.: Horaci, Odes III, 13: O fons Bandusiae] i la seva traducció al català i castellà, elaborar un arxiu sonor amb el mateix text expressat en les tres diferents llengües.
1) Treball individual: expressió i correcta dicció d’un poema en llatí, català i castellà.
2) Treball individual a la classe amb l’ajut de la professora: llegir el poema en llatí i corregir els errors de pronúncia així com tractar de expressar en la dicció de totes tres llengües la intencionalitat de l’autor.
4) Treball final individual: [els alumnes podran triar fer-lo a l’aula o a casa] gravació amb “audacity" i penjar el treball al bloc o al web del centre.
5) Treball del grup classe amb la professora: comparar la nostra pronúncia del llatí amb els parlants d’altres llengües i veure l’adequació que en fan del llatí a l’idioma propi (p. ex.: escoltant les notícies en llatí de Radio Bremem: http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/

DURADA: 1 o 2 sessions, atenent a si fem la gravació a l’aula o no

RECURSOS: Poema escollit amb traduccions, diccionaris, audacity, pc’s...

AVALUACIÓ: S’avaluarà l’adequació de la pronúncia a les diferents llengües utilitzades, l’interès per una expressió i dicció correcta en qualsevol idioma utilitzat i, sobretot, la comprensió de la importància de pronunciar bé qualsevol idioma encara que no tinguem la oportunitat de parlar-lo amb nadius. Quan acabem el treball, es valorarà el fet que l’alumne [en posteriors lectures,fonamentalment, en llatí] tracti d’expressar i pronunciar el més acuradament possible.

ANNEX:
O fons Bandusiae, splendidior vitro,
dulci digne mero non sine floribus,
cras donaberis haedo,
cui frons turgida cornibus

primis et venerem et proelia destinat.
frustra: nam gelidos inficiet tibi
rubro sanguine rivos
lascivi suboles gregis.

te flagrantis atrox hora Caniculae
nescit tangere, tu frigus amabile
fessis vomere tauris
praebes et pecori vago.

fies nobilium tu quoque fontium,
me dicente cavis impositam ilicem
saxis, unde loquaces
lymphae desiliunt tuae.

- En català
- En castellà

divendres, 16 de novembre de 2007

Més llatinismes

Delirium tremens-deliri amb tremolors (per excés d’alcohol, ...)

Desiderata-les coses desitjades; paper on figuren aquestes coses

Deus ex machina-Déu per mitjà d’una màquina; desenllaç més feliç que verosímil

Dixit-he dit (paraula amb la qual s’acabava un discurs)

Do ut des-dono perquè em donis

Dura lex, sed lex-la llei és dura, però és llei (és a dir, s’ha de complir)

Ecce homo-vet aquí l’home

Errare humanum est-errar (equivocar-se) és propi de l’home

Et cetera-i altres (et caetera, etc.)

Ex abrupto-de sobte; bruscament; insult

Ex aequo-amb igual mèrit, amb igualtat, des de la igualtat

Ex cathedra-des de la càtedra; amb to doctoral

Ex libris-entre/des dels llibres

Ex professo-a propòsit; expressament

Ex uoto-per vot; ofrena/vot

Extra muros-fora de les muralles

Fac totum-fes-ho tot; es diu d’aquell que ho sap tot o es fica en tot; també, en una casa, d’aquell que ho fa tot o l’habitació que serveix per diverses coses

Facta, non uerba-fets, no paraules

Festina lente-apressa’t lentament; sense pausa, però sense pressa

Fugit irreparabile tempus-el temps fuig irreparablement

Gratis et amore-de gratis i per amor

Grauamen-impost afegit

Grosso modo-en línies generals; a grans trets

Habeas corpus-"tinguis cos"; dret d’un detingut a ser escoltat per un jutge

Habitat-espai habitat per una espècie animal o vegetal

Hic et nunc-aquí i ara

Homo homini lupus (est)-l’home és un llop per a l’home

Homo sapiens-home que sap

Honoris causa-per raó o causes d’honor

Horror uacui-por al buit

Id est-i.e./això és; és a dir

Idem-el mateix

In absentia-en absència

In albis-en blanc; quedar-se en blanc

In articulo mortis-en el moment de morir; en l’últim extrem

In crescendo-en creixement, en augment

In dubio, pro reo-en cas de dubte, a favor del reu

In extremis-en el més crític; en el punt extrem

In fraganti-agafar a algú en el moment que comet un delicte

In medias res-al mig de l’afer; anar al gra sense donar-hi voltes

In memoriam-en memòria; en record de

In mente-en la ment

In pectore-en el pit; resolució presa i no manifestada

In situ-en el lloc; en el mateix lloc

In uitro-en el vidre: referent a experiments de laboratori

In uiuo-en l’ésser viu; estant viu

Infra-a sota; per sota

INRI-Iesus Nazarenus Rex Iudeaorum: Jesús de Natzarè rei dels Jueus

Intelligenti pauca-els intel·ligents amb poques paraules en tenen prou

Inter nos-entre nosaltres

Interim-entre tant

Ipso facto-a l’acte; immediatament

Item-de la mateixa manera; també; a més

Iunior-més jove

dimecres, 7 de novembre de 2007