divendres, 16 de novembre de 2007

Més llatinismes

Delirium tremens-deliri amb tremolors (per excés d’alcohol, ...)

Desiderata-les coses desitjades; paper on figuren aquestes coses

Deus ex machina-Déu per mitjà d’una màquina; desenllaç més feliç que verosímil

Dixit-he dit (paraula amb la qual s’acabava un discurs)

Do ut des-dono perquè em donis

Dura lex, sed lex-la llei és dura, però és llei (és a dir, s’ha de complir)

Ecce homo-vet aquí l’home

Errare humanum est-errar (equivocar-se) és propi de l’home

Et cetera-i altres (et caetera, etc.)

Ex abrupto-de sobte; bruscament; insult

Ex aequo-amb igual mèrit, amb igualtat, des de la igualtat

Ex cathedra-des de la càtedra; amb to doctoral

Ex libris-entre/des dels llibres

Ex professo-a propòsit; expressament

Ex uoto-per vot; ofrena/vot

Extra muros-fora de les muralles

Fac totum-fes-ho tot; es diu d’aquell que ho sap tot o es fica en tot; també, en una casa, d’aquell que ho fa tot o l’habitació que serveix per diverses coses

Facta, non uerba-fets, no paraules

Festina lente-apressa’t lentament; sense pausa, però sense pressa

Fugit irreparabile tempus-el temps fuig irreparablement

Gratis et amore-de gratis i per amor

Grauamen-impost afegit

Grosso modo-en línies generals; a grans trets

Habeas corpus-"tinguis cos"; dret d’un detingut a ser escoltat per un jutge

Habitat-espai habitat per una espècie animal o vegetal

Hic et nunc-aquí i ara

Homo homini lupus (est)-l’home és un llop per a l’home

Homo sapiens-home que sap

Honoris causa-per raó o causes d’honor

Horror uacui-por al buit

Id est-i.e./això és; és a dir

Idem-el mateix

In absentia-en absència

In albis-en blanc; quedar-se en blanc

In articulo mortis-en el moment de morir; en l’últim extrem

In crescendo-en creixement, en augment

In dubio, pro reo-en cas de dubte, a favor del reu

In extremis-en el més crític; en el punt extrem

In fraganti-agafar a algú en el moment que comet un delicte

In medias res-al mig de l’afer; anar al gra sense donar-hi voltes

In memoriam-en memòria; en record de

In mente-en la ment

In pectore-en el pit; resolució presa i no manifestada

In situ-en el lloc; en el mateix lloc

In uitro-en el vidre: referent a experiments de laboratori

In uiuo-en l’ésser viu; estant viu

Infra-a sota; per sota

INRI-Iesus Nazarenus Rex Iudeaorum: Jesús de Natzarè rei dels Jueus

Intelligenti pauca-els intel·ligents amb poques paraules en tenen prou

Inter nos-entre nosaltres

Interim-entre tant

Ipso facto-a l’acte; immediatament

Item-de la mateixa manera; també; a més

Iunior-més jove